1. INTRODUCTIE
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe ‘The
Clay Guy’, persoonsgegevens verzamelt en welke rechten jij hebt met betrekking tot deze gegevens.

Guy Vanstreels, wonende te Leemkuilenstraat 14 3120 Tremelo, beheert de website ‘the-clay-guy.com’. Naar ‘the-Clay-Guy.com’ wordt verder verwezen als
‘The Clay Guy’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’.

2. VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS
The Clay Guy verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten, zoals de website, en/of degene die door jezelf worden verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens van derden verstrekt, neemt The Clay Guy aan dat deze derden het daarmee eens zijn. Het verstrekken van deze persoonsgegevens gebeurt op jouw verantwoordelijkheid.
De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Dit gebeurt via email.
The Clay Guy heeft geen intentie om via de website gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie onmiddellijk zal worden verwijderd.
Jij staat zelf in voor de juistheid van de door jou verstrekte gegevens en dient The Clay Guy te verwittigen zodra er wijzigingen zijn.

3. REDENEN VAN VERWERKING
The Clay Guy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- telefoonnummer en e-mailadres, om je te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening uit te voeren (bijvoorbeeld: het beantwoorden van een vraag),

4. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
The Clay Guy neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. DUUR VAN DE BEWARING
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld, zoals hierboven aangegeven.

6. BEVEILIGING
The Clay Guy heeft zich zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd, en doet op deze manier alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

7. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
The Clay Guy deelt jouw persoonsgegevens niet met derden.

8. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.
Je kan deze opvragen, corrigeren of laten verwijderen. Je kan bij ons daarvoor een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar je toe te zenden, of naar een andere door jou genoemde organisatie over te dragen. Incomplete of incorrecte gegevens moeten wij aanvullen of corrigeren. Je hebt het recht ons te vragen jouw gegevens te verwijderen wanneer wij geen reden meer hebben om deze te bewaren.
Om deze rechten uit te oefenen hoef je ons enkel maar te contacteren via de bovengenoemde contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt gevraagd jouw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek. Een verzoek indienen is kosteloos, tenzij het kennelijk ongegrond of buitensporig is. Dan kunnen er administratieve kosten worden aangerekend.
Indien je na zo’n verzoek toch van mening bent dat wij jouw rechten geschonden hebben, heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL). Gebruik daarvoor de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

9. AANPASSINGEN AAN DEZE VERKLARING
The Clay Guy behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen aan deze verklaring. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

Laatst gewijzigd op 31 augustus 2022.


Privacyverklaring